Current

All of the following can be reached at this address:

Solid State Electronics Laboratory 
EECS Building
1301 Beal Avenue
University of Michigan
Ann Arbor MI 48109-2122
USA


Research Scientists


1. Scott Green


3. Yutao Qin

Post Doctoral Scholar


1. Alexander Benken

 

 

PhD Students

    1. Jonathan Lewis
 
2. Weilin Liao
 


3. Tsenguun
Byambodorj


4. Xiangyu (Daniel)
Zhao

 
5. Leo Hsueh Tsung
Lu6. Partha Pratim
Dutta 


Declan Winship
7. Declan Winship


Zeyu Li
8. Zeyu Li


9. Adrienne Fueredi

 

Masters Students

1. Pengchao Liang

2. Tao Qian
3. Shrutika Singh

 

4. Qu Xu

 

5. Tingsong Zhang
 

 

Undergraduate Students

1. Maram Alhannas

2. Yile Gu
3. Hangei Zheng

 

4. Yingwen Tan